యుక్రెయిన్ పై రష్యా దాడులు నిలిపివేయాలని UNGA తీర్మానం

Russia-Ukraine crisis
x

యుక్రెయిన్ పై రష్యా దాడులు నిలిపివేయాలని UNGA తీర్మానం

Highlights

యుక్రెయిన్ పై రష్యా దాడులు నిలిపివేయాలని UNGA తీర్మానం

More Stories