అసలే ఎముకలు కొరికే చలి. దానికి తోడు విపరీతంగా మంచు. ఇంకేముంది అక్కడి విద్యార్థులు అవస్థలు చెప్పనలవికానివి

x
Highlights

More Stories