గాల్వాన్ అమరులకు కేసీఆర్ 10 లక్షలు ఇవ్వడం తప్పు కాదు

It is Not Wrong to Give KCR 10 Lakhs to Galvan Martyrs
x

గాల్వాన్ అమరులకు కేసీఆర్ 10 లక్షలు ఇవ్వడం తప్పు కాదు

Highlights

గాల్వాన్ అమరులకు కేసీఆర్ 10 లక్షలు ఇవ్వడం తప్పు కాదు

More Stories