రాజీవ్ కనకాల, శ్రీలక్ష్మి రాఖీ పండుగ స్పెషల్ ఇంటర్వ్యూ