తెలంగాణ ఏర్పాటు సోనియా వల్లే సాధ్యమైందన్న నమ్మకం ప్రజల్లో బలంగా వుంది