హరికృష్ణ రాజీనామా చేసిన సంఘటనను గుర్తుచేసుకున్న పవన్ కళ్యాణ్