పలువురు ప్రముఖులు, సీనియర్లకు కాంగ్రెస్ మొండిచెయ్యి