హరికృష్ణ కారు ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో చెప్పిన ప్రత్యక్ష సాక్షి