కాంతి సంవత్సరమంటే?

Submitted by arun on Wed, 12/05/2018 - 15:09
 light-year

మరి కొద్ది రోజులలోనే మరో కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది.. మాములుగా దీనిని మనం కేలండర్ సంవత్సరం అంటాము, అయితే మీకు కాంతి సంవత్సరమంటే ఏంటోతెలుసా? కాంతి ఒక సంవత్సర కాలంలో శూన్యంలో ప్రయాణించే దూరంని కాంతి సంవత్సరమని అంటారు. శ్రీ.కో.

Tags
English Title
What is a light-year?

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES