పాములను చంపి... కిరోసిన్‌తో తగులబెట్టిన గ్రామస్థులు