మన వేదాలు మరియు ఉపనిషత్తులు

Submitted by arun on Wed, 09/12/2018 - 15:51
vedasupanishads

మీకు తెలుసా, భారతదేశం యొక్క గొప్ప గ్రంథాలయిన మన వేదాలు మరియు ఉపనిషత్తులు, ఇప్పుడు మనం అత్యంత అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు అని అనుకొనే దేశాల్లో చదవటం మరియు వ్రాయడం కుడా రాక ముందే మన దగ్గర ఇవి రచించబడ్డాయట.  శ్రీ.కో
 

English Title
vedas and upanishads

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES