8 మందిని ప్రాణాలు కాపాడి తాను బలయ్యాడు....ఈ 'రావణుడు' రియల్ హీరో