అంతర్జాల ప్రభావం. యువత భావాలు.

Submitted by nanireddy on Tue, 07/10/2018 - 12:59
mixerpotlam on youth

అంతర్జాలం దేశాలను కలుపుతోందట,
సంకుచిత భావాలను తొలగిస్తుందట,
కుల మతాలకు అతీతంగా దగ్గర చేస్తోందట,
వసుధైక కుటుంబానికి పునాదులు వేస్తోందట! శ్రీ.కో

English Title
mixerpotlam on youth

MORE FROM AUTHOR

RELATED ARTICLES