పత్స్యాతాపం,పరివర్తనం,ప్రాయశ్చితం మధ్యగల సంబంధం ఏంటి