బీజేపీ, వైసీపీ రెండూ కలిస్తే మొత్తం దోచేస్తాయి - చంద్రబాబు