జరగబోయే ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి సంసిధ్ధంగా ఉండటం ఎలా ?